Marija Branka Košković i Miroslav Šutej 1993

MARIJA BRANKA KOŠKOVIĆ  I  MIROSLAV ŠUTEJ

24. 5. – 11. 6. 1993.

.
MARIJA BRANKA KOŠKOVIĆ

Patchwork


Marija Branka Košković, Patchwork

Marija Branka Košković rođena je 3. rujna godine 1942. u Kutini. Maturirala je na IX. Gimnaziji u Zagrebu i diplomirala grafiku 1964. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Alberta Kinerta. Samostalno izlaže od 1969. godine. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1969. Kutina, Muzej Moslavine
1970. Zagreb, Galerija Dubrava
1971. Kutina, Muzej Moslavine
1972. Motovun, Likovna galerija
1973. Beograd, Galerija Doma omladine
1974. Venecija, Galleria del Cavallino
1975. Zagreb, Galerija Dubrava
1975. Trento, Galleria „L’Argentario“
1975. Kutina, Muzej Moslavine
1976. Karlovac, Zorin dom (s Miroslavom Šutejom)
1980. Zagreb, Galerija Vladimir Nazor
1981. Šibenik, Muzej grada Šibenika (s Miroslavom Šutejom)
1982. Kutina, Sportska dvorana
1984. Zagreb, Galerija Dubrava

Važnije skupne izložbe:
1965. Zagreb, Uluhova izložba najmlađih
1969. Ljubljana, Moderna galerija, VII. međunarodna izložba grafike
1970. Zagreb, 5. zagrebački salon
1970. Lübeck, Ouerbeck „Gesellschaft“, „Moderne europaische grafik V“
1972. Zagreb, Umjetnički paviljon, „Nad­realizam i hrvatska likovna umjet­nost“
1976. Motovun, Likovna galerija, IV. likovni susret
1992. Graz, Neue galerie, Trigon – Identität Differenz 1940-1990.
1992. Šibenik, Muzej grada Šibenika, Likovni umjetnici Šibeniku

Nagrade:
10972. Zagreb, Nagrada SKOJ-a za grafiku i crtež

Katalog:
1.-20. Patchwork, 1991./1993., crteži, kombinirana tehnika

.
MIROSLAV ŠUTEJ

Kaos


Miroslav Šutej, Kaos

Miroslav Šutej rođen je 29. travnja 1936. u Dugoj Reci. Školovanje je počeo na za­grebačkoj Školi primijenjene umjetnosti nastavivši ga na Akademiji likovnih um­jetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao u grafičkoj klasi profesora Marija Detonija 1961. godine. Bio je suradnik Majstorske radioni­ce Krste Hegedušića (1961.-1963.), a kao stipendist francuske vlade boravio je 1964./65. u Parizu. Samostalno izlaže od godine 1962. godien Prire­dio je oko 150 samostalnih izložaba (Za­greb, Genova, Lausanne, Venecija, Bre­men, Krakow, Haarlem, Split, Bologna, New York, Nahau, Trento, Soest, Dub­rovnik, Ljubljana, Köln, Liege, Badenbei, Wien, Precaen, Wildeshausen, Beograd, Hag, Gelsenkirche, Pariz, Rijeka, Helsin­ki, Madrid, Moskva, Nyon, Berlin, Vicen­za, Sarajevo, Bruxelles, Shanghai, Skoplje, Rotterdam, Kreuzlingen, Šibe­nik, Klagenfurt, Mestre itd.). Na skupnim izložbama sudjeluje od 1960. godine. Od 1963. sudjeluje na međuna­rodnim grafičkim biennalima u Ljubljana, Tokiju, Krakowu, Bradfordu, Mulhousu, Frechenu, Grenchenu, Liégeu, Vancou­veru. Godine 1963. sudjelovao na Bien­nalu mladih u Parizu, gdje je nagrađen I. nagradom za slikarstvo; potom je sudje­lovao na međunarodnim biennalima: Ve­necija, Sao Paulo, Nürnberg, Rijeka, Aleksandrija te na triennalima crteža u Wraclawu i drugdje. lzlagao je e na vise od 900 izložaba naše umjetnosti u zemlji i inozemstvu te na mnogobrojnim skupinama međunarod­nim tematskim, reprezentativnim i selek­tivnim izložbama u svijetu, a za svoj rad dobio je šezdesetak nagrada. Djela mu se nalaze u privatnim zbirkama, muzejima i galerijama u Europi, Americi i Aziji. Redoviti je profesor na Akademiji li­kovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1990. izabran je za člana – suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnos­ti.

Katalog:
1.-5. Iz ciklusa Kaos, 1992., crtež/kolaž


(iz knjige dojmova)